CHICKEN TRIO

$19.95

Mirch tikka, Malai tikka,Tandoori Chicken 6 pcs

    • $
    • $
    • $
    • 1 $
    • 1 $